Kasım 2023 Lena Eren Şiir

Muhtaç Gönüller

Sensin yâ Rab
Daimî teveccühünle has kullarına
Âb-ı hayatı tatlı kılan

Sensin ya Rab
Âlûde gönülleri
Rahmetinle şerefyâb kılan

Rahmetinin apaçık semeresi
Bir sandık misalidir ki
Güzellikleri içinde mahfûz

Seyr u sülûkun lemaatidir sızan
Gönüller Hakk’a yönelince
İnsandır Zât-ı Akdes’e muhtaç
Gönüller ancak Seninle hoşnut

O’nun aşkı bize yâr ola
Dertlere derman ola
Kim ki O’ndan ağyâr ola
Tevbe ve tevekkül nasip ola